Regnskaber, 

vedtægter & bank

Regnskaber

Bank og foreningsoplysninger

Klubben har Nordea som bank med disse oplysninger:

Reg.: 2255
Konto: 3482855325

Klubbens CVR nr. er: 29941904

Vedtægter


Navn, sted og formål (§ I til §3):


§1

Klubbens navn er Espergærde Basketball klub (EBK). Klubben er hjemmehørende i Helsingør Kommune. Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke basketball, og at fremme interessen for og udbredelsen af basketball.

Klubben skal søge at arrangere aktiviteter af social karakter til fremme af det sociale samvær blandt medlemmerne, for herigennem of engagere medlemmerne i foreningen.

§2

Klubben skal være medlem af Dansk Basketball Forbund (DBBF), under Danmarks Idrætsforbund(DIF). Klubben er således underkastet regler og love gældende for disse forbund inkl. ordens og amatørregler.

§3

Klubben kan indgå samarbejdsaftaler med omkringliggende klubber, efter de retningslinier der er udstukket af DBBF. Aftalens indgåelse, skal vedtages på EBK’s generalforsamling ved flertalsafgørelse.

Medlemskab og Kontingent (§4 og §5):

§4

Som medlem optages enhver som på optagelsestidspunktet ikke er i restance til klubben. Optagelse sker skriftligt til klubbens kasserer med angivelse af navn adresse fødselsdato og evt. telefonnummer og E-mailadresse.

Personer under 15 år optages kun med forældre eller værqes skriftlige tilladelse.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren. Evt. udmeldelse midt i en kontingentperiode vil ikke medføre tilbagebetaling of kontingent.
Medlemmer kan ekskluderes såfremt deres opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmer på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. I tilfælde of eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Endelig afgørelse sker på førstkommende generalforsamling. Her vil en flertalsafgørelse afgøre sagen.
Medlemmerne er forpligtet til at drage omsorg for klubbens aktiver, såsom lokaler og materiel der bliver stillet til deres rådighed.

§5

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Bestyrelsen fastsætter betalingsmåde og terminer. Såfremt et medlem har været i kontingentrestance i 6 mdr., vil vedkommende blive udelukket fra klubben til det skyldige beløb er indbetalt Jvf. DIF’ s vedtægter.

Bestyrelse og generalforsamling (§6 til §11):


§6

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af min. 2 personer, heriblondt skal der være en formand samt en kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges for 2 år ad gangen. Valg til øvrige poster i bestyrelsen eller revision sker årligt. Alle som har stemmeret er opstillingsberettigede.

§7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen of maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved udsendelse of dagsorden samt på foreningens hjemmeside. Forslag
som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Er generalforsamlingen korrekt indkaldt er denne beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg of dirigent og referent
2) Formandens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

§9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog er der skærpede krav for så vidt angår vedtægtsændringer og foreningens opløsning jvf §14 og §15.


§10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de smme bestemmelser som ved ordinært generalforsamling.

§11

Bestyrelsen fastsetter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden. Over bestyrelsens hondlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.

Regnskab og revision (§12 og §13):

§12

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. morts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisoren.
Driftsregnskob og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§13

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Vedtægtsændringer og opløsning (§14 og §15):


§14
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to på hinanden i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinære generalforsamlinger. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 4/5 af de fremmødte voterer for forslaget. I tilfælde af klubbens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om klubbens aktiver og passiver.

Vedtaget på generalforsamling d 16. juli 2002.