Referat fra seneste generalforsamling

Generalforsamling i Espergærde Basketball Klub (EBK) d. 10. maj 2023 kl. 20.00 på Espergærde Gymnasium.

Dags dato afholdtes ordinær generalforsamling i EBK med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.            Valg af dirigent og referent

2.            Formandens beretning for det forløbne år

3.            Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

4.            Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5.            Fastsættelse af kontingent

6.            Behandling af indkomne forslag

7.            Valg til bestyrelsen

8.            Valg af revisor

9.            Eventuelt

Referat:

 

Ad 1:       Valg af dirigent og referent.

Som dirigent valgtes Michael Biermann.

Som referent valgtes Jan Simonsen.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

 

Ad 2:       Formandens beretning for det forløbne år, ved Torben Boye Hansen.

Formanden redegjorte for det forløbne år, som i første halvdel af 2022 var præget af Corona-nedlukning, udskiftning på trænersiden og afgang af spillere på enkelte hold. Flere hold deltog i stævner i efteråret 2022 og i starten af 2023.

 

Der henvises i øvrigt til særskilt formandsberetning, som er udsendt til samtlige medlemmer.

             

              Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

Ad 3:       Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år ved kasserer Jan Simonsen.

              Klubbens indtægter består primært af kontingentindtægter samt medlems- og aktivitetstilskud fra Helsingør kommune. Overskud fra camps stammer fra tilskud fra Coronapuljen for planlagte camps sammen med Børnebasketfonden, som dog blev aflyst som følge af Corona-nedlukningen.

 

Klubbens omkostninger består primært af trænerhonorar og -kurser, betaling til basketforbundet samt halleje. Deltagelse i stævner samt afvikling af flere hjemmkampe/GP-stævner i året har givet højere omkostninger i 2022. Øvrige aktiviteter og indkøb af materialer, bolde m.v. er lave.

 

Årets resultat viser et overskud på ca.41 tkr.

 

Regnskabet bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside efter det er godkendt og underskrevet.

             

              Generalforsamlingen tog kassererens fremlæggelse til efterretning og godkendte regnskabet.

 

Ad 4:       Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

              Budgettet balancerer med samlede indtægter og omkostninger på 253 tkr.

 

De højere indtægter kommer fra højere kontingentindtægter som følge af flere hold/rekruttering af spillere.

 

De højere omkostninger kan henføres til deltagelse i stævner for de fleste hold samt afsat beløb pr. spiller til aktiviteter (sæson- og juleafslutning m.v.) i sæsonen.

Spillere betaler selv for deres spillertøj samt træningsbolde, så der er kun afsat beløb til erstatningskøb af bolde, spillertøj og øvrige materialer i budgettet.

 

Budgetforslag for 2023 blev vedtaget.


 

Ad 5:       Fastsættelse af kontingent

Kontingent for sæson 2023/24 er fastsat til følgende.

 

·           U7 –   U9 Piger og Drenge                                                      1.000 kr.

·         U11 – U15 Piger samt U11 Drenge                                            1.450 kr.

·         U13 – U17 Drenge                                                                   1.900 kr.

 

Fastsættelse af det opkrævede kontingent blev godkendt.

 

Ad 6:       Behandling af indkomne forslag.

              Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

 

Ad 7:       Valg til bestyrelsen

Formand Torben Boye Hansen blev valgt på forrige generalforsamling for en 2-årig periode og var ikke på valg.

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

 

Nye medlemmer til bestyrelsen blev følgende:

Mie Spring Ruby

Inger Calundan

Michael Biermann

 

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Torben Boye Hansen

Jan Simonsen

Mie Spring Ruby

Inger Calundan

Michael Biermann

 

Nye suppleanter til bestyrelsen

Malte Raunbak

Jesper Lykkegaard

 

Ad 8:       Valg af revisor

Mie Spring Ruby valgtes som revisor.

Der blev aftalt gennemgang af Årsregnskab for 2022 af revisor og kasserer i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Ad 9:       Eventuelt.

Intet til behandling.

 

 

Espergærde, d. 10. maj 2023

 

 

 

Michael Biermann, dirigent